Become HT Member

Family of ZIPPORA

MMMMMMYour horseDescendants 1»
-
HETTIE
v. TAKO
-
CISKA
v. KATOUCHON X
prest, ster
RAVELISKO W
v. HAMILTON
Level 3 Test 1 / Medium

OBELISKO W
v. HAMILTON
Level 3 Test 2 / Advanced medium

ISKA W
v. ELCARO
Stb.
1.20m Jump.Level 1 Test 1 / Novice


BERTRAND
v. KATOUCHON X
VB

-
ANNEMIEK
v. PRINCE JACK XX
Stb.
FIONA
v. ONYX
VB


ZIPPORA
v. SILVANO
VB

-
ROSALIE
v. LEOPARD
Stb.
ICARUS
v. CANTOR
VB
Level 1 Test 2 / Novice

GAART
v. ZEBULON
VB

FERNANDO
v. ZEBULON
VB
1.00m Jump.B-dressage

ELLORA
v. MI AMOR X
Stb.

DOERAK
v. MI AMOR X
VB
1.20m Jump.B-dressage

-
ASTRID
v. KATOUCHON X
Stb.
ILONA
v. CANTOR
Stb.
B-dressage

G.
v. ZEBULON
VB

FELIX
v. SYMFONIE
VB
1.20m Jump.Level 3 Test 1 / Medium

EDULAN
v. SOUVENIR
VB


WENDI
v. APPLE KING XX
VB-
FRANSISKA
v. NESTOR
WINO
v. INDIAAN
VB

-
URSULA
v. PRESIDENT
prest
LADY
v. WELLINGTON
1.20m Jump.B-dressage


-
RICHOLETTA
v. METEOOR
ster
WALTHER
v. RUBINSTEIN
VB


-
PEGGY
v. JEROEN
pref, Stb.
-
GONNY
v. ELAN XX
ster
MOBLI
v. GRAFIET
VB
Level 2 Test 2 / Medium

MCCAVITY
v. GRAFIET
VB
1.00m Jump.Grand Prix

-
KIMBERLEY
v. COCKTAIL
Stb.
THIMO
v. OSMIUM
VBFELAN
v. ELAN XX
VB

ELAN
v. VARIANT
VB

-
DANIEL
v. VARIANT
keur, prest
Level 2 Test 2 / Medium
FABEL KHAN
v. ZJENGIS KHAN
VB

DOLLAR
v. VIVALDI
VB

CASH
v. VIVALDI
VB
Level 3 Test 2 / Advanced medium

BE COOL
v. DADDY COOL
1.00m Jump.Level 2 Test 2 / Medium1.00m Eventing

-
WAIKATO
v. RAMAZOTTI
Level 1 Test 2 / Novice
FUTURE KHAN
v. ZJENGIS KHAN


TRESOR
v. KENNEDY
VB
B-dressage

SIDNEY
v. RAMAZOTTI
B-dressage

RAMON
v. RAMAZOTTI

PANIEL
v. PARTOUT

NAOMIE
v. PARTOUT
Level 1 Test 2 / Novice

KANDIDAAT
v. COCKTAIL
VB
1.00m Jump.Level 3 Test 1 / Medium

-
ISMIR
v. SULTAN
sport(dr), Stb.
Level 3 Test 1 / Medium
ATLAS
v. TUSCHINSKI
prok, VB
Level 3 Test 2 / Advanced medium

ZEN
v. TOKYO J.P.P.
Level 1 Test 1 / Novice

VAIN
v. JAZZ
VB
B-dressage

UBO
v. OBELISK
VB
1.00m Jump.Level 1 Test 2 / Novice


HIMMELGLANZ
v. BELISAR
ster
B-dressage


COLONEL
v. IVANHOE
VB
Level 3 Test 1 / Medium

BOY
v. UNIFORM
VB

ADMIRAAL
v. TURIJN
VB

WILLIE
v. DIRIGENT
VB

-
VERONA
v. PYTHAGORAS
ster
MIRA
v. BUSTRON
VB

LERON
v. BUSTRON
VB

JOEY
v. SULTAN
VB

IVAN
v. SULTAN
VB
Level 1 Test 2 / Novice

GOUVERNEUR
v. SULTAN
VB
1.30m Jump.B-dressage

FIONA
v. SULTAN
ster
Level 3 Test 1 / Medium

ERONA
v. ZUIDPOOL
VB
1.00m Jump.B-dressage

DERONA
v. ZUIDPOOL
Stb.
Snow
Snow
Snow
Snow