Become HT Member

Family of ELEKTANE

MMMMMMYour horseDescendants 1»
-
ELEKTIRA IV
v. LUDO
Staatsprämie
-
ELEKTRA
v. VOLLKORN XX
Staatsprämie
-
EILEEN
v. JET SET
Verbandsprämie
-
ELEKTANA
v. QUATTRO B
ELEKTANIA
v. HOFTANZ-
ELEKTRA II
v. FURIOSO II
-
ELEKTRIA
v. INSIDER
ELEKTINA
v. RUBINSTEIN I


KARUSO
v. KARON

-
ELEKTRON
v. KONIGSTREUER XX
EHRENDAME
v. FIDERTANZ

RACKER
v. RUBINSTEIN I
Level 1 Test 1 / Novice

ELEKSA
v. ARGENTINUS
-
ELEKTIA
v. CHRONIST
Staatsprämie
-
ELEKTIA V
v. INSCHALLAH X
-
ROYAL RUBINA
v. RUBINSTEIN I
Elite
DIVA RUBINA II
v. DR. JACKSON D
Level 3 Test 1 / Medium

DIVA RUBINA
v. DR. JACKSON D

JAZZY
v. JAZZMAN
PSG/Inter I

FURSTIN RUBINA
v. FUERST HEINRICH
Elite

JAZZ RUBIN
v. JAZZMAN
BRAND, OLDBG, RHEIN, SACHS, SATHU, WESTF
PSG/Inter I


RED DIAMOND
v. RUBINSTEIN I
Level 3 Test 1 / Medium

ROYAL DIAMOND
v. RUBINSTEIN I
HANN, OLDBG, RHEIN, Südd.Verb., WESTF, ZVCH
Grand Prix

-
ELETA
v. RUBINSTEIN I
HAZIENDA
v. HIS HIGHNESS

ELEKTRIA
v. HIS HIGHNESS
Staatsprämie

FURSTIN
v. FRIEDENSFUERST

SIR LUI
v. SHAMANE
B-dressage

GINELLA
v. DON GREGORY
Elit, Hauptstutbuch

DA KOMM ICH
v. DON GREGORY
Level 1 Test 1 / Novice

D
v. DON GREGORY


ROHDIAMANT
v. RUBINSTEIN I
Stb.
HANN, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF
Grand Prix

-
ELEKTANE
v. CASTRO
Elite
ELEKTRA BLU
v. SARKOZY

RACHEL
v. RUBINSTEIN I

WINNETOU
v. WORLDMAN
1.10m Jump.B-dressage

WITCH QUIEN
v. WORLDMAN


-
ESKALATION
v. WELT AS
Staatsprämie
ELEKTRA
v. RUBINSTEIN I
Staatsprämie

CRES KANDO
v. CORLANDO
BERL-BRAND, OLDBG, SATHU-
ELEKTIA IV
v. FURIOSO II
IDO
v. INSIDER
1.10m Jump.

FG CORLANDO SON
v. CORLANDO
1.20m Jump.

-
CORLANDRIA
v. CORLANDO
DAVI D'OR
v. DIMAGGIO

ROYAL FLASH
v. RUBINSTEIN I
PSG/Inter I

ELEKTRA
v. RUBINSTEIN I
Level 1 Test 2 / Elementary

ROWAN RAY
v. RUBINSTEIN I
Level 1 Test 2 / Novice

CHINA
v. RUBINSTEIN I

R-GEIZ
v. RUBINSTEIN I
IDP


-
ELEKTRIK
v. ZEUS
ELVIRA
v. MANSTEIN

MANITOBA
v. MANSTEIN
BAVAR, OLDBGMOZART
v. MORE MAGIC XX
OLDBG

-
ELEKTIA II
v. CHRONOS
Staatsprämie
FABERGER L
v. FAIR PLAY
Level 1 Test 1 / Novice

-
ELEKTA
v. MAGISTER
ELGINA
v. ADMIRAL I
Verbandsprämie

-
ELEKTIRA III
v. RHEINWEIN
-
ELEKA
v. LUDO
CARUSO
v. CHRONOS
DOA


VORST
v. LUDO
Sgrt.